top of page

AVTALEVILKÅR FOR TJENESTEN LA VANDRE    

Oppdatert 20.03.2024

                                                                      

Innledning

Avtale om abonnement på La Vandre (heretter kalt tjenesten) er inngått mellom Leverandør og Kunde.

Leverandør er den juridiske enhet som eier alle rettigheter til Tjenesten. Leverandør påtar seg ikke ansvar eller forpliktelser overfor tredjepart som kan være til hinder for gjennomføring av denne avtalen.

Tilbudet inkluderer

• Etablering La Vandre

• Abonnement La Vandre App

Pris for abonnement:

 

*Oppstartskostnader inkluderer oversendelse av flyers med barnehagens gruppekode som kan deles ut til foreldrene, plakat og e-post med informasjon som kan sendes til foreldrene.

Nedlastning og bruk er kostnadsfritt. La Vandre tar seg av all administrasjon og brukersupport. 

 

Beløpet faktureres pr år, faktureres første gang ved oppstart. La Vandre forbeholder seg retten til å endre prisen dersom antall barn endrer seg.

Regulering av pris:

Prisene kan reguleres den 1.1. hvert år, første gang 1.1.2025 etter konsumprisindeksen.

Ikrafttredelse

Avtalen trer i kraft på det tidspunkt løsningen gjøres tilgjengelig for kunden.

Ansvarsbegrensning

Leverandør er ikke ansvarlig for eventuelle tap Kunde eller tredjepart måtte påføres direkte eller indirekte ved bruk av Tjenesten. Dette gjelder også ved systemfeil i Tjenesten, dokumentasjon og/eller ved feilaktig bruk av systemet. Kunden er selv økonomisk ansvarlig for eventuelt merarbeid som måtte oppstå ved alle typer systemfeil.

Partene kan ikke overdra sine rettigheter og forpliktelser under denne avtale, uten skriftlig samtykke fra den annen part.

Kunden skal kun benytte tjenesten til eget bruk, og den kan ikke selges, leies ut eller på annen måte gjøres tilgjengelig for tredjemann, uavhengig av om dette skjer mot vederlag eller ikke.

Drift

Leverandører tilstreber å ha tjenesten i drift 24 timer i døgnet, 7 dager i uken. Dersom systemoppdateringer e.l. krever at det iverksettes tiltak som kan medføre avbrudd, forstyrrelser eller endringer i tjenesten, vil leverandøren så langt praktisk mulig varsle slikt i god tid.

Leverandøren tar daglig backup av Kundens løsning. Eventuell gjenoppretting i forbindelse med kundens egen sletting/brukerfeil må avtales særskilt.

Sikkerhet

Kunden plikter å oppbevare brukernavn og passord på en slik måte at ingen annen har tilgang. Kunden innestår for at gruppekoden for tjenesten kun utleveres til brukere i egen gruppe.

 

Support

Leverandør tilbyr support innen normal arbeidstid.

 

Force Majeure

Dersom gjennomføringen av denne avtalen helt eller delvis hindres eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor partenes kontroll, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid hindringen varer. Slike hindringer inkluderer, men er ikke begrenset til, streik, lock out, krig, pandemier og ethvert forhold som etter norsk rett vil bli bedømt som force majeure. Hver av partene kan også si opp avtalen dersom force majeure gjør det særlig byrdefullt å opprettholde avtalen.

Mislighold

Dersom kunden vesentlig misligholder avtalen på noen av punktene, kan Leverandør heve avtalen med umiddelbar virkning. Uteblivelse av betaling til Leverandør regnes i alle tilfeller som vesentlig mislighold, og vil kunne føre til heving av avtalen.

 

Varighet og oppsigelse

Denne avtalen har en bindingstid på 12 måneder fra avtalens startdato. Dersom avtalen ønskes avsluttet etter det første året, er oppsigelsesfristen 3 måneder før utløpet av avtaleperioden. Etter utløpet av bindingstiden på 12 måneder, kan avtalen sies opp skriftlig med 3 måneders oppsigelsesfrist.

Tvister

Enhver tvist avgjøres etter norsk rett og med Oslo tingrett som verneting.

bottom of page